وبلاگ شخصی امیر حسین گودرزی نژاد تاریخ افتتاح وبلاگ 1/10/93 http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com 2020-02-21T21:06:35+01:00 text/html 2017-01-21T13:33:56+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com ادای احترام بروجردی‌ها به آتش نشانان فداکار http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/869 <br> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_1.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_2.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_3.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481"> </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_4.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_5.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_6.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_8.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_9.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_10.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> &nbsp; <div style="text-align: center;"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_11.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481"> </div> </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_12.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_13.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481"> </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_16.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_18.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_19.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_21.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="433" align="middle" height="658">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_22.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_23.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481">&nbsp; </div> <div align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_24.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481"> </div> <div align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/1_25.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 700px; height: 481px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="700" align="middle" height="481"> </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/4_202_.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 640px; height: 427px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="640" align="middle" height="427">&nbsp; </div> <div align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/4_265_.jpg" style="margin: 5px; width: 640px; height: 427px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="640" align="middle" height="427">&nbsp; </div> <div align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/4_286_.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 640px; height: 427px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="640" align="middle" height="427"> </div> <div align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/havades/atash_neshani_boru/4_361_.jpg" class="img_effect" style="margin: 5px; width: 640px; height: 427px;" alt="مردم بروجرد به یاد آتش نشانان شهید پلاسکو تهران شمع روشن کردند" width="640" align="middle" height="427"> </div> text/html 2016-06-28T13:32:57+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com عمال مخصوص شب بیست و سوم ماه رمضان http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/868 <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><font size="4"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/doing23ramadan.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re134.jpg" alt="اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان" title="اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان"></a></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">«« آنچه مخصوص شب بیست و سوم است »».</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: #ff0000;"><strong>ا</strong></span><strong><span style="color: #ff0000;">لف ـ</span></strong> تأكید بر غسل.به نقل از برید بن معاویه : « دیدم امام صادق علیه السلام در شببیست و سوم از ماه رمضان غسل كرد: یك بار در اوّل شب ، یك بار هم در آخر آن .» (1)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong>ب ـ</strong></span> تأكید بر شب زنده دارى</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #3366ff;">1- </span>امام على علیه السلام:</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br>« پیامبر خدا در دهه آخر ماه رمضان ، بستر خود را جمع مى كرد و كمرش را مى بست و شب بیست و سوم ، خانواده خود را بیدار مى كرد.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br>و در آن شب ، به صورت خفتگان ، آب مى پاشید ». (2)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #3366ff;">2- </span>دعائم الإسلام: فاطمه علیهاالسلام نمى گذاشت كه كسى از خانواده اش در آن شب (شب بیست و سوم) بخوابد و [ خواب] آنان را با كم خوردن درمان مى كرد و از روز براى آن شب ، آماده مى شد و مى فرمود: «محروم ، كسى است كه از خیر آن بى بهره بماند». (3)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #3366ff;">3-</span> الإقبال ـ به نقل از جمیل و هشام و حفص ـ :</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br>« امام صادق علیه السلام به سختى بیمار شد. چون شب بیست و سوم فرا رسید ، به غلامان خود دستور داد او را به مسجد بردند و آن شب را در مسجد بود.» (4)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong>ج ـ</strong></span> تأكید بر صد ركعت نماز</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #3366ff;">1-</span> امام باقر علیه السلام: « هر كس شب بیست و سوم ماه رمضان را زنده بدارد و در آن صد ركعت نماز بخواند ، خداوندْ در زندگى اوگشایش مى دهد و كار دشمنان او را خود بر عهده مى گیرد و او را از غرق شدن ، زیر آوار ماندن ، سرقت ، و از شرّ دنیا مصون مى دارد و وحشت نكیر و منكر را از او بر مى دارد ، و او در حالى از گور خویش بیرون مى آید كه نورش بر اهل رستاخیز مى تابد ، و نامه عملش را به دست راستش مى دهند و رهایى از آتش و عبور بر صراط و ایمنى از عذاب را براى او مى نویسند و بدون حساب وارد بهشت مى شود و در بهشت ، از همنشینان پیامبران و صدّیقان و شهیدان و صالحان قرار داده مى شود و آنان چه نیكو همنشینانى اند! (5)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #3366ff;">2-</span> امام صادق علیه السلام: « مستحب است در آن شب صد ركعت نماز خوانده شود ، در هر ركعت: یك بار «حمد» و ده بار سوره «قل هو اللّه أحد».<br>(6)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong>د ـ</strong></span> تأكید بر زیارت امام حسین علیه السلام</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #3366ff;">1-</span> امام رضا علیه السلام:<br><br>كسى كه در ماه رمضان ، امام حسین علیه السلام را زیارت مى كند ، مواظب باشد كه نزد قبر آن امام بودن را در شب جُهَنى از دست ندهد ،و آن ، شب بیست و سوم است؛ شبى كه امید است شب قدر باشد. (7)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #3366ff;">2-</span> امام جواد علیه السلام: « هر كس در شب بیست و سوم ماه رمضان ، امام حسین علیه السلام را زیارت كند ـ همان شبى كه امید است شب قدر باشدو در آن شب ، هر كار حكمت آمیزى فیصله مى یابد ـ روح هاى بیست و چهار هزار فرشته و پیامبر با او مصافحه مى كنند ، كه همگى از خداوندْ اذن مى گیرندكه آن شب ، حسین علیه السلام را زیارت كنند. » (8)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><strong><span style="color: #ff0000;">ه ـ</span></strong>خواندن سوره هاى عنكبوت ، روم و دُخان</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br>امام صادق علیه السلام ـ خطاب به ابو بصیر ـ :</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br>« هر كس دو سوره عنكبوت و روم را در ماه رمضان ، در شب بیست و سوم بخواند ، به خدا قسم ـ اى ابو محمّد ـ او از اهل بهشت است و هرگز در این سخن استثنا نمى كنم و نمى ترسم كه خداوند ، در این سوگند گناهى بر من بنویسد.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br>این دو سوره نزد خداوند ، جایگاهى والا دارند.» (9)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><br>الإقبال: و از اعمال افزون در شب بیست و سوم ، خواندن سوره دُخان در آن شب و در هر شب است... .(10)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong>و ـ </strong></span>خواندن هزار بار سوره قدر</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">سیّد ابن طاووس ـ در الإقبال ـ :از قرائت قرآن در این شب [ قرائتِ] هزار بار سوره «إنّا أنزلناه» است. روایتى براى این ، در شب اوّل ، به صورت كلّى (براى همه ماه) گذشت. اختصاص خواندن این سوره در این شب نیز با سندهاى چندى از امام صادق علیه السلام براى ما روایت شده است ،كه فرمود: «اگر كسى در شب بیست و سوم ماه رمضان ، هزار بار سوره إنّا أنزلناه بخواند ، صبح خواهد كرد ، در حالى كه یقین او ، با اعتراف به آنچه مخصوص ماست ، استوار خواهد بود و این نیست ، مگر به سبب آنچه در خواب خود مى بیند». (11)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong>ز ـ</strong></span> دعا براى امام زمان علیه السلام<br><br>مصباح المتهجّد ـ به نقل از محمّد بن عیسى ، با سدر شب بیست و سوم ماه رمضان ، این دعا در حال سجود ، ایستاده ، نشسته و در هر حال و در همه ماه و هر گونه و هر وقت از روزگارت كه ممكن شود ، مكرّر خوانده مى شود. پس از ستایش خداى متعال و درود بر پیامبر ، محمّد صلى الله علیه و آله ، مى گویى :<br><br><br>«خداوندا! در این ساعت و در هر ساعت ، براى ولىّ خود ، ... پسر ... (حجة بن الحسن ع) ، سرپرست و نگهبان و پیشوا و یاور و راهنما و چشم باش ،تا آن كه او را در زمین خود ، با اطاعت و رغبت مردم ساكن سازى و وى را در آن به مدّت طولانى بهره مند گردانى!».<br>(12)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><span style="color: #ff0000;"><strong><br> فضیلت و آداب روز قدر</strong></span><br><br><br>الإقبال ـ به نقل از هشام بن حكم ، از امام صادق : روزِ شب قدر ، مثل شب قدر است. (13)<br><br>امام صادق علیه السلام:شب قدر ، در هر سال ، هست و روز شب قدر ، مثل شب قدر است. (14)<br><br>امام صادق علیه السلام: صبح روز شب قدر ، مثل شب قدر است. پس ، عمل و تلاش كن . (15)</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><span style="color: #888888;"><br>التماس دعا</span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p> text/html 2016-05-18T10:17:14+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com میلاد آسمانی ترین جوان عالم، حضرن علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/867 <p><img src="http://www.axgig.com/images/53366777908869816308.jpg" width="600" border="0" height="400"></p> <span class="article_separator">&nbsp;</span> text/html 2016-05-18T10:15:04+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com تصاویر همایش بزرگداشت علامه دهخدا در بروجرد http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/866 <p align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_9.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" class="img_effect" width="500" align="middle" height="343"> </p> <p align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_10.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" class="img_effect" width="500" align="middle" height="343"> </p> <p align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_1.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" class="img_effect" width="500" align="middle" height="343">&nbsp; </p> <p align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_2.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" width="500" align="middle" height="343"> </p> <p align="center"> &nbsp; </p> <div style="text-align: center;"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_4.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" title="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" width="500" align="middle" height="343"> </div> &nbsp; <div style="text-align: center;"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_8.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" class="img_effect" width="500" height="343"> </div> <p align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_3.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" class="img_effect" width="500" align="middle" height="343">&nbsp; </p> <p align="center"> <img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_7.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 343px;" class="img_effect" width="500" align="middle" height="343">&nbsp; </p> <p align="center"> &nbsp;<img src="http://www.borujerdtimes.ir/photos/tornado/farhango_honar/dehkhoda/1_6.jpg" alt="همایش علامه دهخدا در بروجرد" style="margin: 5px; width: 500px; height: 478px;" width="500" align="middle" height="478"> </p> <p align="center"> عکس از علیرضا سلیمانی </p> text/html 2016-05-14T17:45:32+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com اعزام زائران به عتبات عالیات فقط از طریق دفاترحج وزیارت صورت می گیرد http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/865 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1"> <font size="4">بروجرد - ایرنا - مدیرکل حج و زیارت لرستان گفت: اعزام زائران به عتبات عالیات فقط از طریق دفاتر حج و زیارت صورت می گیرد.</font></h3> <div class="Vspacer10"> </div> <font size="4"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1" title="اعزام زائران به عتبات عالیات فقط از طریق دفاترحج وزیارت صورت می گیرد" class="FloatAlt Border1 MainImage" src="http://img7.irna.ir/1395/13950225/82073721/82073721-70722930.jpg" style="border-width: 0px;"> به گزارش ایرنا محمد خسروی روز شنبه در نشست با شورای هیات های مذهبی و کانون های مداحان شهرستان بروجرد اظهار کرد: تلاش شده تا اعزام زائران به عتبات عالیات از لرستان همراه با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه و در آرامش کامل معنوی صورت گیرد.<br>وی اضافه کرد: به عنوان اولین استان کشور در نظر داریم که هیات های مذهبی به صورت گروهی به عتبات عالیات اعزام شوند.<br>خسروی با اشاره به اینکه سال گذشته در ایام اربعین حسینی حدود 17 هزار نفر از لرستان به کربلا اعزام شدند گفت: از هم اکنون اقدامات لازم برای اعزام زائران اربعین حسینی آغاز شده و تلاش می کنیم که همه زائران با ویزا و به صورت برنامه ریزی شده در کربلا اسکان داده شوند.<br>وی اظهار داشت: برای اعزام به عتبات عالیات طرحی به نام دفترچه عتبات عالیات با ماهانه یک میلیون ریال سپرده گذاری در شعبات پست بانک طراحی شده که همه افراد بتوانند به زیارت عتبات عالیات اعزام شوند.<br>مدیرکل حج و زیارت لرستان همچنین گفت: سازمان بعثه مقام معظم رهبری دنبال برگزاری مراسم حج با عزت و تامین امنیت کامل حجاج ایرانی در عربستان است و در صورتی که این مهم محق شود زائران به حج اعزام می شوند.<br>رییس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد نیز گفت: تقویت باورهای دینی و اسلامی جوانان و نوجوانان یکی از اصول اصلی در تشکیل هیات های مذهبی و برگزاری مراسم ها است.<br>حجت الاسلام محمدصادق جعفرپور افزود: تقویت باورهای دینی در جوانان باعث شده پاسداران انقلاب اسلامی در آن سوی مرزها به پاسداری از شرافت شیعیان و اسلام و ائمه اطهار بپردازند.<br>وی اظهار داشت: هیات های مذهبی و مداحان بزرگترین ظرفیت برای تقویت باورهای دینی و اسلامی جوانان در کشور هستند که باید از این ظرفیتها با اگاهی کامل و صحیح استفاده کرد.<br>رییس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد گفت: شهرستان بروجرد دارای 450 هیات مذهبی ثبت شده و 550 مداح کد دار است که همگی در سازمان تبلیغات اسلامی دارای پرونده هستند.</font> text/html 2016-05-14T17:43:40+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com مسجد جامع بروجرد - شاهکار معماری لرستان http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/864 <p style="text-align: justify;"><font size="4">مسجد جامع بروجرد یکی از نخستین مسجدهای ساخته شده در ایران است که در قرن دوم تا سوم هجری در شهر بروجرد بنا نهاده شده است. این مسجد در دل یکی از محله‌های تاریخی شهر به نام «دو دانگه» واقع شده و به لحاظ معماری و قدمت، از بناهای خاص استان لرستان و شهر بروجرد است<a href="http://borujerdbaztab.ir/">.</a> معماری مسجد جامع بروجرد یکی از شاهکارهای تاریخ معماری ایران می‌باشد که هم ویژگی های معماری اسلامی و هم معماری باستانی ایران (ساسانیان) را در خود جای داده است. در چند سال اخیر بدلیل عدم رسیدگی، بازسازی، نشت نم و باران از بام بنا، رویش گیاهان هرز بر روی گنبد و بنا و همچنین صدمات و فرسودگی ستون های اصلی مسجد و ریزش آجر ها این بنای تاریخی دچار مشکلاتی شده است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> <div align="center"><font size="4"><a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355468_614.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" longdesc="http://borujerdbaztab.ir/" width="566" height="390"></a></font>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355469_747.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355470_993.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355471_336.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355472_276.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355473_887.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355474_873.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355475_450.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355476_876.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.asriran.com/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/3/5/355477_590.jpg" alt="مسجد جامع بروجرد -شاهکار معماری لرستان (عکس)" width="550" height="379"></a></div> text/html 2016-05-14T05:49:37+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com بهترین نقاط برای تماشای ستارگان + تصاویر http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/863 <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">چه کسی دوست ندارد در یک شب تابستانی خنک روی صندلی گردان لم دهد و به آسمان خیره شود؟ در ‏این زندگی های دیجیتالی امروز و زندگی در شهر های شلوغ، ساده ترین راه برای نزدیک شدن به ‏طبیعت همین نگاه کردن به آسمان است. آسمان موضوع مورد علاقه مشترک ستاره شناسان، ‏دانشمندان، کارشناسان هواشناسی، عکاسان و تقریبا همه دنیا است. در اینجا نگاهی می اندازیم به 10 ‏مکان در دنیا که میتوان آسمان زیبای شب را در آن ها بهتر دید.‏ ‏ ‏ ‏ </font></p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‏‎‎‏</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">در این دنیای پیشرفته امروزی که آلودگی های نورهای مصنوعی در بیشتر شهر ها وجود دارد برای ‏دیدن آسمان تاریک در شب باید به نقاطی دور افتاده سفر کرد. ‏ <br><br> چری اسپرینگز پارک در نوار شرقی ایالت متحده امریکا یکی از این مناطق است. در آسمان شب در ‏این مکان 10 هزار ستاره درخشان را میتوان با چشم غیر مسلح دید. یکی از جالب ترین اتفاقات در ‏اینجا این است که کهکشان راه شیری بسیار واضح است ‏</font></p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/1.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/1.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/2.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/2.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/3.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/3.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‎9. Mauna Kea, Hawaii, U.S.A‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">جزیره دور افتاده هاوایی واقع در اقیانوس آرام شب ها آسمانی زیبا دارد. اینجا محل مورد علاقه ستاره ‏شناسان است. مانا کی بلند ترین نقطه هاوایی است. افراد محلی معتقدند که خدایان در زیر این آسمان پر ‏ستاره و در قله آتشفشان فعال آنجا زندگی میکنند و در اینجا میتوان رودی از نور را در آسمان شب دید.‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏ </font></p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/5.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/5.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/6.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/6.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/4.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/4.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‎8. Namib Desert, Namibia‎ ‏‏‏‏‏‏‏‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">صحراهای آفریقا که آفتابی سوزان و گرمایی طاقت فرسا دارند و خالی از سکنه میباشند، پس از غروب ‏خورشید زیبایی فوق العاده ای دارند. نبودن درختان و مصنوعات ساخت بشر باعث شده نمایی 360 ‏درجه از تمام آسمان قابل رویت باشد. گردشگرانی که موفق به دیدن این صحنه های زیبا شده اند ‏معتقدند ستارگان در اینجا سوسو نمیزنند بلکه میدرخشند. البته باورش سخت است اما حقیقت دارد.‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ </font></p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/7.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/7.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/8.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/8.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/9.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/9.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‎7. Atacama Desert, North Chile‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">اگر شما هم از طرفداران استیون هاوکینگ هستید، اگر تاریخ زمان برایتان جالب است، اگر دوست ‏دارید ستاره ای را ببینید که میلیونها سال پیش از بین رفته است باید به این مکان توریستی مخصوص ‏ستاره شناسی بروید. خشک ترین صحرای روی زمین مکانی است که میتوانید با استفاده از تلسکوپ ‏های بسیار قوی به کهکشان هایی نگاه کنید که در فاصله های بسیار دور از ما هستند و یا با چشم غیر ‏مسلح به تماشای آسمان خارق العاده کویر مشغول شوید.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏ </font></p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/10.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/10.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/11.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/11.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/12.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/12.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‏‎6. Tenerife, Canary Island‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">هنگامی که ما انسان ها با سوزاندن ترقه ها علاوه بر آتش زدن به پول خود محیط زیست را آلوده ‏میکنیم، کیهان شادیش را با آتش بازی های طبیعی یا همان باران های شهابی جشن میگیرد. دیدن ‏شهاب ها در تنریف جزایر قناری بسیار معمول است. آسمان صاف و زیبای این مکان به تاریکی شب ‏هایش معروف است. تورهای مخصوص دیدن ستاره ها در شب برگزار میشود ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ </font></p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/13.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/13.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/14.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/14.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/15.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/15.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‎5. Spiti Valley, India‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;">‏در دره ای دور افتاده در کوههای هیمالیا، شکوه طبیعت را در مکانی کوچک و آرام و به دور از هر ‏گونه آلودگی نوری میتوان مشاهده کرد. اینجا مکانی فوق العاده برای تماشای ستارگان در آسمان صاف ‏و زیباست. با خیره شدن به کهکشان راه شیری به عظمت و جلال کیهان پی میبرید و درمیابید که در ‏برابر این همه بزرگی ما چه موجودات کوچک و ناچیزی هستیم. در اینجا یک انسان معمولی هم ‏فیلسوف میشود.‏ ‏ ‏‏‏ </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/16.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/16.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/17.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/17.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/18.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/18.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‏‎4. Fairbanks, Alaska, USA‎‏‏‏‏‏‏‏‏‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;">‏‏بی شک یکی از زیباترین صحنه هایی طبیعی را آن زمان میتوان مشاهده کرد که گویی برسی از ‏رنگهای مختلف بر صفحه آسمان کشیده شده است. همان که به اصطلاح به آن شفق قطبی گفته میشود. ‏شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرض‌های نزدیک ‏به دو قطب زمین که براثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیزه شدن مولکول‌های موجود در ‏یون‌سپهر‎ ‎‏(یونوسفر)‏‎ ‎زمین به وجود می‌آید‎.‎‏ آسمان صاف این منطقه باعث میشود این پدیده خارق العاده ‏را زیباتر ببینید.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏‏ ‏‏ </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/19.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/19.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/20.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/20.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/21.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/21.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‎3. Lofoten Islands, Norway‎ ‏</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">قسمت شمالی نروژ در مدار قطب شمال قرار دارد و بهترین مکان برای دیدن بازی رنگهاست. در ‏جزیره لوفوتن به خاطر آب و هوای خوب شما میتوانید ساعت ها بیرون و در زیر آسمان بایستید و به ‏شفق های قطبی و آسمان رنگارنگ خیره شوید. هیچ جای دیگر این رقص نورهای قرمز، بنفش، سبز و ‏زرد را به این زیبایی نخواهید دید.‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏ </font></p> ‏ <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/22.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/22.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/23.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/23.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/24.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/24.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars/">‎2. Tasmania‎ ‏ ‏‏‏‏‏‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">شفق های قطبی جنوبی یا نورهای جنوبی درست مانند نورهای قطب شمال هستند تنها تفاوت این دو با ‏هم این است که سرزمینی خاص برای تماشای نورهای جنوبی وجود ندارد و تنها در قاره دور افتاده ‏قطب جنوب است که میتوان به خوبی این پدیده را مشاهده کرد. با این وجود، در نقاط جنوبی جزیره ‏تاسمانیا که نورهای مصنوعی کمتر است و آسمان صاف است بعضی اوقات میشود این ترکیب زیبای ‏رنگ ها را در آسمان دید ‏‏‏‏ </font></p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/25.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/25.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/26.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/26.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/27.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/27.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <h2 style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 20px; padding: 10px 0px;"> <font size="4"><a style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.lastsecond.ir/news/Places-To-Watch-Stars">‎1. Stewart Island, New Zealand‎ ‏‎</a></font></h2> <p style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4">این منطقه توسط افراد بومی به نام راکیورا به معنی آسمان درخشان نامیده میشود. این جزیره که خالی ‏از سکنه و مصنوعات ساخت بشر است برای تماشای آسمان مکان فوق العاده ایست. و بیشترین دلیل آن ‏هم نبود نور در این جزیره است. به خاطر اینکه آب و هوای این منطقه خیلی قابل پیش بینی نیست ‏معمولا زمستان ها را برای دیدن شفق قطب جنوب انتخاب میکنند. ‏ ‏ ‏‏‏‏ </font></p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/28.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/28.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"><font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/29.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/29.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"> </a></font> </p> <p style="margin: 10px 0px;" align="center"> <font size="4"><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/30.jpg"> <img src="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/30.jpg" alt="بهترین نقاط برای تماشای ستارگان‏" width="95%" border="0"></a></font><a href="http://dl3.upload.ir/1394-2/Newsletter20/2055-Places-To-Watch-Stars/30.jpg"> </a> </p> text/html 2016-05-13T19:45:32+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com تقدیر از "سرباز مهربان" پس از انتشار یک عکس http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/862 <div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;"><font size="4">باران بهاری عصر چهارشنبه سوژه گزارش تصویری از حال و هوای اردیبهشتی پایتخت شد و در این بین تصویری بیشتر از بقیه خودنمایی می‌کرد. سربازی که بارانی‌اش را سرپناه یک کودک فال‌فروش کرده بود هیچگاه فکر نمی‌کرد با منتشر شدن عکسش این چنین مورد توجه قرار بگیرد.</font></div><font size="4"> &nbsp;چهارشنبه بارانی پایتخت با یک تصویر از سربازی که بارانی‌اش را بر سر کودکی فال‌فروش گرفته تا از هجوم باران بهاری در امان بماند ماندگار شد.<br><br>به گزارش عصر ایران، تصویری که هنوز چند دقیقه از انتشارش نگذشته بود که فضای مجازی را تحت تاثیر خود قرار داده و پلیس را به فکر تقدیر از این سرباز مهربان انداخت.<br><br>باران بهاری عصر چهارشنبه سوژه گزارش تصویری از حال و هوای اردیبهشتی پایتخت شد و در این بین تصویری بیشتر از بقیه خودنمایی می‌کرد. سربازی که بارانی‌اش را سرپناه یک کودک فال‌فروش کرده بود هیچگاه فکر نمی‌کرد با منتشر شدن عکسش این چنین مورد توجه قرار بگیرد.<br><br>استوار دوم وظیفه "سعید اسماعیلی" اما خیلی زود مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی و البته فرماندهانش قرار گرفت تا جایی که سردار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی پایتخت صبح روز پنجشنبه با دعوت از او به دفترش از این سرباز که کاربران توئیتر، تلگرام و ... لقبش را "پلیس مهربان "گذاشته‌اند، تقدیر کرد.<br><br></font><div align="center"><font size="4"><img style="border: medium none;" alt="تقدیر از " title="تقدیر از " src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1395/2/24/583664_877.jpeg" width="510" height="353"><br></font></div><font size="4"><br>سردار سید تیمور حسینی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز با اشاره به اقدام این سرباز گفت: دیدن چنین صحنه‌ها و تصاویر زیبایی گرچه همواره جذابیت خود را دارد اما برای مجموعه پلیس مورد عجیبی نیست و انجام چنین اقداماتی میان همکاران من پیش از این نیز سابقه داشته است. اگر به خاطر داشته باشید چندی پیش تصاویر مامور راهنمایی و رانندگی در حالی که مشغول جارو کردن خرده شیشه‌های پس از یک تصادف بود در فضای مجازی منتشر شد و پیش از آن از تصاویر مختلفی از کمک یک مامور راهور به پیرمردی سالخورده برای عبور از عرض خیابان، جمع آوری میلگرد از پشت یک وانت و ... در فضای مجازی منتشر شده بود.<br><br>وی با بیان اینکه امروزه فضای مجازی امکان بیشتر دیده شدن چنین اقداماتی از سوی ماموران پلیس را فراهم کرده‌است، گفت: البته آنچه که منتشر می‌شود حتی یک صدم درصد از اقداماتی را که همکاران من انجام می‌دهند شامل نمی‌شود و چنین روحیه‌ای در میان اکثر ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی وجود دارد.<br><br>حسینی با اشاره به تقدیر از این سرباز اظهارکرد: رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نام سرباز مهربان را برای این فرد انتخاب کرده‌اند که نامی شایسته است، در مجموعه پلیس راهور تهران بزرگ نیز ما با دعوت از سعیداسماعیلی از او بخاطر احساس مسئولیتی که داشت قدردانی کردیم.<br><br>رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین با اشاره به اقدام عکاس ایسنا در ثبت و انتشار این تصویر نیز گفت: بدون شک این عکاس هم اقدام ارزشمندی انجام داده و کاری که کرده شایسته تقدیر و قدردانی است و امیدوارم بتوان از اقدام ارزشمند او قدردانی کرد.<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205);">عکاس ایسنا: سرباز اصلا متوجه حضور من نبود</span><br><br>برنا قاسمی، عکاس ایسنا که اقدام به ثبت این تصویر کرده است در این‌باره گفت: روز چهارشنبه همزمان با بارش باران برای ثبت تصاویر باران بهاری به خیابان رفتم ، در یکی از چهار‌راه‌های مشغول عکاسی بودم که در آن طرف خیابان چشمم به این مامور پلیس راهور افتاد، او بارانی‌اش را بالا زد و از کودک فال‌فروش خواست تا زیر آن بیاید. پسربچه فال‌فروش لباس مناسبی به تن نداشت و کمی هم خیس شده است.<br><br>او درباره اینکه آیا مامور پلیس از حضور وی و ثبت این لحظه با خبر بود یا خیر گفت: من در طرف دیگر چهارراه بودم و مامور اصلا حواسش به من نبود، بعد که جلو رفتم و عکس را انداختم او متوجه من شد و قبل از آن اصلا از حضور من یا قصد من برای عکاسی خبر نداشت. بعد که به ایسنا برگشتم با دو همکار دیگرم گزارشی تصویری از بارش باران بهاری در تهران را منتشر کردیم که حوال ساعت 20 روز چهارشنبه روی خروجی ایسنا قرار گرفت.<br><br>قاسمی درباره بازتاب انتشار تصویرش در فضای مجازی نیز گفت: خوشبختانه این تصویر بازتاب خوبی در میان کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشت و خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و فکر کنم تا به امروز بیشتر از یک میلیون بار در گروه ها و شبکه‌های مختلف مجازی دیده شده است. </font> text/html 2016-05-12T13:30:05+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com خانه خراب عشقم و سربارِ زینبم http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/861 ۱۰/۳۰ <p style="text-align: center;"><a href="http://tavabin.ir/wp-content/uploads/2016/01/modafeharam.jpg" target="_blank" rel="attachment wp-att-2600"><img class="aligncenter size-large wp-image-2600" src="http://tavabin.ir/wp-content/uploads/2016/01/co_modafeharam-494x278.jpg" alt="co_modafeharam" width="494" height="278"></a></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">خانه خراب عشقم و سربارِ زینبم</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">در به در مجالس سالار زینبم</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">این نعره ها و عربده ها بی دلیل نیست</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">یک گوشه از شلوغی بازار زینبم</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">هرکس به بیرق و علمش چپ نگاه کرد!</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">با خشم من طرف شده؛ مختار زینبم</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">آتش بکش، به دار بزن ، جا نمی زنم</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">جانم فداش، میثم تمار زینبم</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">از زخمهای گوشه ی ابروی من نپرس</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-size: small;">مجروح داغ دلبر و بیمار زینبم</span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2016-05-12T13:06:26+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com عمارتی کمتر دیده شده در لرستان http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/860 <div class="post"> <div class="post2"> <div align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/stories1/Trjstan.jpg" alt="" vspace="0" width="441" align="bottom" border="0" height="377" hspace="0"><br><br><font color="#ff0000" size="5">عمارتی کمتر دیده شده در لرستان</font><br><br><div style="text-align: justify;" dir="RTL" align="justify"><font size="4">باغ‌شهرها، یکی از توانایی‌های بالقوه برای توسعه‌‌ی استان لرستان و جذب گردشگر هستند. حال و هوای خوش این باغ‌های ویژه، چیزی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت.</font></div><font size="4"> </font><div style="text-align: justify;" dir="RTL" align="justify"><font size="4">به گزارش پایگاه خبری یافته، یکی از باغ‌شهرهای لرستان، <a href="http://yaftenews.ir/newss/other/13246-aleddin-brojerdi.html" target="_blank" title="بروجرد">بروجرد</a> می‌باشد. "مجموعه فرهنگی و تاریخی ترنجستان" در شرق این شهر نمونه‌ای از بوستان‌های دیدنی این منطقه است که به عنوان یک ظرفیت تفریحی و گردشگری ارزان‌قیمت برای استفاده‌ی اقشار مختلف مردم نگه‌داری و مدیریت می‌شود.</font></div><font size="4"> </font><div style="text-align: justify;" dir="RTL" align="justify"><font size="4">بنای درون این گلشن که به نام <a href="http://yaftenews.ir/introduction/lorestan-old-pictures.html?id=575:golestan-khoramabad" target="_blank" title="عمارت">عمارت</a> حاج "ابوطالب بیرجندی" نیز شناخته می‌شود، مربوط به اواخر دوره‌ی <a href="http://yaftenews.ir/introduction/lorestan-old-pictures.html?id=575:golestan-khoramabad" target="_blank" title="قاجار">قاجار </a>بوده و یک نوع "تَکیَه" محسوب می‌شود.</font></div><font size="4"></font><br> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%202.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="701"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%203.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="460"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%204.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="701"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%205.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="701"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%206.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="430"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%207.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="430"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%208.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="701"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%209.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="701"></div> <div dir="RTL" align="center"><img src="http://yaftenews.ir/images/95/2-95/Mansion%20Garden%20Trnjstan%2010.jpg" alt="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" title="عمارت باغ تکیه حاج ابوطالب بیرجندی ترنجستان بروجرد لرستان" style="margin: 8px; border: 1px solid black;" width="540" border="0" height="506"></div></div></div></div> text/html 2016-05-12T06:22:10+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com سالروز ولادت امام سجاد علیه السلام بر همگان مبارک باد http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/859 <div class="photoHolder" style="margin-right: 0px;"> <a href="http://media.shabestan.ir/Original/1395/02/22/IMG14414191.jpg" id="mainPlace_WI_28_ImageLink" class="imgDetail"> <img style="width: 100%; height: auto; margin-top: 17.5px;" src="http://media.shabestan.ir/Original/1395/02/22/IMG14414191.jpg" id="mainPlace_WI_28_imgNews" height="220"></a><a href="http://media.shabestan.ir/Original/1395/02/22/IMG14414191.jpg" id="mainPlace_WI_28_ImageLink" class="imgDetail"> </a> </div><br><font size="4"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- ولادت امام سجاد(ع)</strong></span><br>امام زین العابدین علیه السلام در تاریخ پنجم شعبان سال 38 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشود. پدر بزرگوار امام زین العابدین، حضرت امام حسین علیه السلام امام سوم شیعیان جهان و مادر گرامی آن حضرت ـ چنان که مشهور است ـ شهربانو دختر یزدگرد آخرین پادشاه سلسله ساسانیان و از نوادگان انوشیروان است. او از بهترین زنان عصر خویش محسوب می شده است.</font> <p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- ماجرای ازدواج مادر امام </strong></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سجاد</strong></span> علیه السلام</strong></span><br>پس از شکست یزدگرد سوم و فتح ایران، شهربانو به مدینه آورده شد. چون خواستند وی را بفروشند. امیرمؤمنان علیه السلام آنها را از این عمل بازداشت و پیشنهاد فرمود که شهربانو به اختیار خود، شخصی را به همسری خویش انتخاب کند و مهریه او نیز از بیت المال پرداخته شود. شهربانو امام حسین علیه السلام را برگزید. امیرمؤمنان علیه السلام از این انتخاب بسیار خوشحال شد و فرزند خود امام حسین علیه السلام را به نکوداشت و احسان در حق وی بسیار توصیه کرد. ثمره این ازدواج، امام زین العابدین علیه السلام است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4"><br><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- ازدواج امام </strong></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سجاد</strong></span> علیه السلام</strong></span><br>امام زین العابدین علیه السلام با بانوی محترمی که کنیز بود، ازدواج کرد. این عمل ایشان به دنبال ازدواج پدرگرامیش امام حسین علیه السلام به منظور مبارزه با سنت غلطِ ازدواج نکردن با اسیران صورت گرفت، چون در آن زمان اهالی مدینه برای خود عار می دانستند که با کنیز ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند. امام زین العابدین علیه السلام با این عمل خداپسندانه ـ که موجب حرمت و آزادی کنیزان می شد ـ موجب رواج این روش پسندیده در جامعه آن روز گردید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- القاب امام </strong></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سجاد</strong></span> علیه السلام</strong></span><br>امام علی بن الحسین علیه السلام دارای القاب بسیاری هستند که معروفترین آنها سجاد و زین العابدین است. مردم گوهرشناس و عارفان حق جو ـ آن هم نه تنها شیعیان بلکه همه کسانی که در دوران سیاه و خفقان آمیز آن زمان، در پی گوهری شب افروز بودند ـ ایشان را با القابی چون سید عابدان، پیشوای زاهدان، مهتر پرهیزگاران، امام مؤمنان، زیور صالحان و چراغ شب زنده داران می خواندند و این همه، نه از سر تملق طمع و غلو، بلکه از سر صدق بود. در واقع هر یک از القاب حضرت علیه السلام نشان دهنده کمال نفس، ایمان، تقوی و اخلاص ایشان و بیان کننده اعتقاد و اعتماد مردم به آن امام همام است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- ویژگی های امام </strong></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سجاد</strong></span> علیه السلام</strong></span><br>علی بن الحسین علیه السلام در کلیه صفات بارز انسانی و اخلاق و فضیلت در حد کمال بوده است. آن حضرت در زمان خویش عالی ترین، پارساترین، بردبارترین و محترم ترین افراد به شمار می رفته و دارای زبانی گویا و فصیح و برخوردار از اخلاق کریمه بوده اند. ایشان با مردم بسیار مهربان و نسبت به فقرا و نیازمندان بسیار بخشنده بودند. شخصیت آن حضرت چنان بود که دوست و دشمن را تحت تأثیر قرار می داد تا آنجا که یزید بن معاویه پس از «واقعه حرِّه» که دستور داد کلیه اهالی مدینه با وی بیعت کنند تنها امام زین العابدین علیه السلام را از این فرمان استثنا کرد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- کتب و آثار امام سجاد علیه السلام</strong></span><br>از امام زین العابدین علیه السلام احادیث بسیاری در بیان احکام الهی و شیوه های زندگی به یادگار مانده است. ایشان دو اثر ارزنده نیز به نام های «صحیفه سجادیه» و «رساله حقوق» دارند که دریایی است از حقایق الهی، مکارم اخلاقی و معارف انسانی و عمدتا در قالب دعا بیان شده است. رساله حقوق مشتمل بر حقوق متقابل افراد با یکدیگر، و نیز حق خداوند بر آنان و حقوق اعضا مختلف بدن است.</font></p> text/html 2016-05-11T18:54:26+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com اعیاد شعبانیه مبارک باد http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/858 <span lang="fa"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://rajaei.ghasam.ir/images/news/4695/thumbs/4695.jpg" alt="" width="526" height="296"> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">&nbsp;سه نور آمد به عالم پر ز احساس</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">&nbsp;&nbsp;معطر هر سه از عطر گل یاس</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">&nbsp;&nbsp;سه نور تابناک آسمانی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">&nbsp;&nbsp; حسین بن علی ، سجاد و عباس</span></p></span> text/html 2016-04-30T06:55:48+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com حاج عباس گودرزی و علاءالدین بروجردی به عنوان نمایندگان مردم بروجرد انتخاب شدند http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/856 <div style="width: 90%; margin: 5px auto 0pt; text-align: justify; border-width: 1px 0pt; border-style: solid none; border-color: rgb(204, 204, 204) -moz-use-text-color; padding: 10px 5px; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 11px;"><font size="4">به گزارش بازتاب بروجرد انتخابات دور دوم امروز برگزار و سرانجام از بین چهارنامزد انتخاباتی دو نفر با کسب آراء بیشتر راهی مجلس دهم شدند. “حاج عباس گودرزی” با کسب ۴۷۱۵۶ رای نفر اول و “علاءالدین بروجردی” با کسب ۴۱۳۲۳ رای به عنوان نفر دوم این دوره از انتخابات انتخاب شدند. همچنین هادی مقدسی ۳۵۵۱۴ […] </font></div> <div class="content"><h3 style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://www.abasgoudarzi.ir/wp-content/uploads/2016/04/ara2-1.jpg" rel="attachment wp-att-678"><img class="alignnone wp-image-678" src="http://www.abasgoudarzi.ir/wp-content/uploads/2016/04/ara2-1.jpg" alt="ara2" width="281" height="202"></a></font></h3> <h3><font size="4">به گزارش <a href="http://borujerdbaztab.ir/manager_brojerd_91/%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.%20%22%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C%22%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%2046903%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C%22%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%2041161%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C%2035253%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%DB%8C%2028955%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85">بازتاب بروجرد </a>انتخابات دور دوم امروز برگزار و سرانجام از بین چهارنامزد انتخاباتی دو نفر با کسب آراء بیشتر راهی مجلس دهم شدند.</font></h3> <h2><font size="4">“حاج عباس گودرزی” با کسب ۴۷۱۵۶ رای نفر اول</font></h2> <p><font size="4">و “علاءالدین بروجردی” با کسب ۴۱۳۲۳ رای به عنوان نفر دوم</font></p> <p><font size="4">این دوره از انتخابات انتخاب شدند.<br> همچنین هادی مقدسی ۳۵۵۱۴ رای و فاطمه مقصودی ۲۸۱۱۸رای را کسب کرده اند که بروجردی و گودرزی با کسب بیشترین آراءمردم بروجرد به عنوان نمایندگان این شهر برای مدت چهار سال انتخاب شدند.</font></p> <p><font size="4">براساس اعلام فرمانداری در این دوره از انتخابات ۱۰۶ هزار و ۱۲۹ نفر در انتخابات دور دوم در بروجرد مشارکت داشته اند.</font></p> </div> text/html 2016-04-27T17:15:45+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com فروشگاه مواد غذایی وبهداشتی نازگل http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/855 &nbsp; خیابان شریعتی بعد از سه راهی وحدت&nbsp; <img src="http://s7.picofile.com/file/8249020668/IMG_20160104_165452.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"> text/html 2016-04-27T12:34:24+01:00 goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com اولین ماشین پلاک قرمز بروجرد http://goodarzinejadamirhosen.mihanblog.com/post/854 <div id="image-box" style="width: 512px;"><a href="http://www.borujerd.ir/gallery-tasavir/axhaye-ghadimi/1-axhaye-ghadimi/detail/18-1-1.html#"><img src="http://www.borujerd.ir/images/phocagallery/borujerd/ghadimi/thumbs/phoca_thumb_l_1-1.jpg" alt="1-1"></a></div>